Regulamin imprezy

REGULAMIN 25. FESTIWALU
TEATRU OTWARTEGO

 1. 25. Festiwal Teatru Otwartego – zwany dalej „Festiwalem” – jest imprezą kulturalno-artystyczną organizowaną przez Świdnicki Ośrodek Kultury w Świdnicy, będący miejską instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, dla którego organizatorem jest Gmina Miasto Świdnica – zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Festiwal odbywa się w dniach 7—9 lipca 2023 w Świdnicy.
 3. Organizator określa w niniejszym regulaminie, zwanym „Regulaminem”, zasady i warunki uczestnictwa w Festiwalu.
 4. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.).
 5. Każdy Uczestnik Festiwalu (widz) ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu i stosowania się do komunikatów w zakresie właściwej organizacji Festiwalu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z Regulaminu.
 6. Brak stosowania się do któregokolwiek z obowiązków opisanych w ust. 5 powoduje, że Uczestnik (widz) zostanie poproszony o zastosowanie się do danego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylania się od niego zostanie poproszony o opuszczenie wydarzeń festiwalowych.
 7. Wszystkie spektakle teatralne prezentowane podczas Festiwalu są prezentowane bezpłatne tj. bez pobierania opłat od widzów.
 8. Uczestnikom Festiwalu w czasie jego trwania, zabrania się:
  a) prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora;
  b) spożywania alkoholu;
  c) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  d) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu;
  e) zaśmiecania terenu Festiwalu, a także niszczenia infrastruktury miejsc prezentacji spektakli oraz używania ich w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.
 9. Organizator może również utrwalać przebieg Festiwalu, w tym widzów w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach artystycznych podejmowanych przez Organizatora. Dane te w postaci wizerunku widzów mogą być upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i internetowych serwisach wideo (np. Youtube). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek widza, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji.
 10. Uczestnictwo w wydarzeniach Festiwalu stanowi jednoczesną zgodę ze strony widza na użycie jego wizerunku w tym na upublicznianie i przetwarzanie jego wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzenia.
 11. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania widzów, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 12. Zakres Festiwalu, w tym prezentacji spektakli, może zostać ograniczony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazu), ze względu na bezpieczeństwo Uczestników albo uzasadniony interes Organizatora. Ograniczenie zakresu Festiwalu nie jest równoznaczne z odwołaniem Festiwalu.
 13. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przepisów prawa lub rekomendacji bądź wytycznych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektora Sanitarnego lub właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, niniejszy Regulamin może ulec zmianie lub uzupełnieniu, zaś Uczestnicy Festiwalu (widzowie) zobligowani są do stosowania się do zaktualizowanego Regulaminu.
Skip to content